ฉนวนกันความร้อนพี.ยู.โฟม ไม่ลามไฟ

   

         ฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam Insulation) เป็นฉนวนอุตสาหกรรม ที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่นงานหุ้มถังกันความเย็นออก (Cooling Tower PipeCover)  งานหุ้มถังป้องกันความร้อนออก (boiler) ป้องกันหยดน้ำ  ทั้งแบบถัง (Thank) ท่อ (Pipe) ห้องเย็น (Cool Storage)ป้องกันการควบแน่น  (Condensation) รักษาอุณหภูมิให้คงที่ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม จึงเป็นฉนวนที่มีความคงทนแข็งแรงต่อสภาพอุณหภูมิ และดินฟ้าอากาศ ฉนวนพี.ยู.โฟม (P.U.Foam Insulation) ได้ถูกพัฒนาจากโฟมอุตสาหกรรมมาเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับหลังคาโรงงาน อาคารสำนักงาน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เรือประมง งานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) ความร้อน ความเย็นต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง


ท่านรู้ไหม... Don't You Know?   You're Owner The Most Thermal Insulation In Your Hand.
  
เมื่อท่านเลือกใช้ "พี.ยู.โฟม p.u.foam ฉนวนมหัศจรรย์" เสมือนว่าท่านมีฉนวนถึง 4 ชนิดไว้ใช้ อย่างครบวงจร

1) โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam เป็น  ฉนวนป้องกันความร้อน (Thermal Insulation)

2) โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam เป็น  เป็น  ฉนวนป้องกันเสียง (Acoustical Resistance)

3) โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam เป็น  เป็น  ฉนวนป้องกันความเย็น (Cooling Insulation)

4) โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam เป็น  เป็น  ฉนวนป้องกันการรั่วซึม (Water Leeking)

 

More >>

 

                                         


                พี.ยู.โฟม p.u.foam ป้องกันเสียง

 

คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน FOAMDEE PU FOAM โดยสังเขปดังนี้

1)   รูปแบบทางกายภาพ (Physical Forms)

      ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม p.u.foam ขึ้นรูปตามวัสดุหรือชิ้นงานที่พ่น เช่นพ่นติดกับวัสดุที่เป็นกระเบื้อง ก็จะขึ้นลอนตามรูปกระเบื้อง ถ้าอัดแบบตามรูปทรงที่กำหนด ก็จะได้ตามความต้องการรูปแบบทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานได้ตามต้องการ เช่น ฉนวนเบบคลุมห่ม แบบแผ่น แบบพ่น แบบฉีด ฯลฯ การเลือกใช้ฉนวนจะต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน และตำแหน่งที่ติดตั้ง นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ความแข็งแรงคงทนร่วมด้วย ตัวอย่างการเลือกใช้งานฉนวนทีมีรูปแบบทางด้านกายภาพแตกต่างกัน เช่น ใช้ฉนวนโฟมชนิดพ่นสำหรับด้านบนหลังคา ผนังภายนอก หรือพ่นภายในอาคาร 

 
      ฉนวนป้องกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคา

2) ความแข็งแรงทางกล (Mechanical Strengh) ความหนาแน่น (Bulk Density)

      ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม p.u.foam ไม่ยุบตัวเมื่อมีแรงกดทับ มีความหนาแน่น   35-40 กก/ลบ.ม. เป็นโฟมแข็งเรียกว่า ริจิดโฟม(Rigid Foam) ไม่อุ้มน้ำเมื่อโดนฝน หรือหลังคารั่ว ไม่เสื่อมสลายในสารละลายทุกชนิด มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่ากับอายุของหลังคา ความสามารถของฉนวนในการทนทานต่อแรงต่างๆหลายรูปแบบ ดังนี้

# พี.ยู.โฟม p.u.foam สามารถรับน้ำหนัก และแรงอัดได้
# พี.ยู.โฟม p.u.foam มีความต้านทานต่อแรงดึงและแรงเฉือน
# พี.ยู.โฟม p.u.foam ทนต่อแรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือน
# พี.ยู.โฟม p.u.foam ทนต่อการบิดงอ
       ซึ่งความสามารถดังกล่าวของฉนวนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความหนาแน่น ขนาดของเซลล์ ขนาดและการจัดเรียงตัวของเส้นใยชนิดของฉนวน และปริมาณของตัวประสาน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

 
 


           พี.ยู.
โฟม p.u.foamอัดแบบขึ้นรูป

3)  อุณหภูมิการใช้งานที่เหมาะสม (Suitability For Service)

     ผลของการเพิ่มหรือลดความหนาแน่นให้กับฉนวน พี.ยู.โฟมนั้น ทำให้เชลล์ชิดกันหรือห่างกันนั้น เป็นผลทำให้สภาพการนำความร้อนปรากฏจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นกัน ดังนั้นฉนวนกันความร้อน-เย็น มีค่าความหนาแน่นที่เหมาะสมที่ดีค่าหนึ่งเท่านั้น คือ 35 กก./ลบ.ม. เท่านั้นจึงมีน้ำหนักเบา ไม่สร้างปัญหาให้กับโครงสร้างแต่อย่างใดมีค่าสภาพการนำความร้อนต่ำที่สุดและมีค่าต้านทานความร้อนสูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากฉนวนแต่ละชนิด จะมีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิในการใช้งานที่แตกต่างกัน หากเลือกใช้ไม่เหมาะสมมักจะเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพของฉนวนได้    

 
 

4)    การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน (Thermal Expansion)

       เมื่อฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม p.u.foam ได้รับความร้อนหรือเย็น จะมีการขยายตัวและหดตัว(Flexible) ตามวัสดุชิ้นงาน จะไม่มีการฉีกขาดเสียหาย เกิดขึ้น เมื่อหลังคาหรือคอนกรีตหดตัวหรือขยายตัว การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนของฉวน อาจทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเลือกใช้ฉนวนจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากอุณหภูมิของการใช้งานที่เหมาะสมข้างต้น โดยใช้ฉนวนที่มีอุณหภูมิใช้งาน ตรงตามความต้องการเพื่อให้การใช้งานฉนวนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 
 


โฟมพี.ยู. p.u.foam กันร้อน

5) สามารถในการต้านทานความร้อน (Thermal Resistivity)

        ฉนวนป้องกันความร้อน พียูโฟม p.u.foam มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด (Close Cell) มีความสามารถสะกัดกั้นความร้อนได้มากกว่า 90% สามารถป้องกันความร้อน(Block Heat Transfer) จากภายนอก การส่งผ่านความร้อน(Heat Transfer) จากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร ด้วยการนำ(Conducting) การพา(Convecting) และการแผ่รังสีความร้อน(Radaiting) ได้เป็นอย่างดี  ฉนวนป้องกันความต้องมีความสามารถในการต้านทานความร้อน ดูได้จากค่าการต้านทานความร้อน (Thermal Resistance) โดยฉนวนที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูง จะกันความร้อนได้ดี เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการใช้ฉนวนสำหรับอาคารในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น คือ การกันความร้อนจากภายนอก ไม่ให้เข้ามาภายในอาคาร ซึ่งนอกจากจะทำให้อาคารเย็นสบายแล้วยังเป็นการประหยัดพลังงานให้กับระบบปรับอากาศของอาคารที่มีการปรับอากาศอีกด้วย ตัวอย่างฉนวนที่กันความร้อนได้ดีมากเช่น โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam โฟไพลีสไตรีน p.s.foam โพลีเอทธิลีน p.e.foam แต่ในการเลือกใช้ฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนสำหรับอาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ในการใช้งานร่วมด้วย

 
 


    
พ่นโฟม ฉนวนกันความร้อน สนามบิน หัวหิน


6)  ความต้านทานต่อความชื้น (Resistance to water penetration) 

      โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam สามารถแยกความร้อน ความเย็นที่พื้นผิว จึงไม่เกิดการก่อตัวของไอน้ำอันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ ไม่สามารถทะลุผ่านระหว่างฉนวนกันร้อนกับพื้นผิวได้ ความต้านทานความชื้น เป็นวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของการใช้ฉนวนสำหรับอาคารโดยเฉพาะอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันความชื้นให้กับฉนวน แม้ว่า ที่ผ่านมาการใช้ฉนวนกันความชื้นให้กับอาคารอาจไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลักสำหรับวิศกรและสถาปนิก แต่จากผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งมีความชื้นสูงเกือบตลอดเวลา พบว่าการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศจะสูญเสียคุณสมบัติความเป็นฉนวนไป การใช้ฉนวนที่เหมาะสมสำหรับอาคารจึงสามารถ ช่วยป้องกันความชื้นให้กับอาคารได้ด้วย หากฉนวนที่ใช้ไม่มีการกันความชื้น ควรป้องกันความชื้นให้กับฉนวนโดยการใช้วัสดุสำหรับกันความชื้น เช่น แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ Aluminuim foil sheet แผ่นโพลีเอทธิลีน polyethylene sheet  แผ่นพีวีซี pvc sheet หรือแผ่นโพลีเอสเตอร์ polyester sheet ฉนวนมาสติกmastic insulation แอสฟัลต์ Asfalt ฯลฯ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติไม่เท่ากันการป้องกันความชื้นจึงแตกต่างกัน

 
 


ป้องกันความเย็น อาคารนิทรรศการ แกะสลักน้ำแข็ง หาดใหญ่

7)     การกั้นไฟ และไม่ลามไฟ (Fire Retardant)

        ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม P.U.FOAM มีส่วนผสมของสารไม่ลามไฟ Fire retardant ไม่เป็นเชื้อไฟเมื่อโดนไฟเผา จะไหม้เฉพาะส่วนเท่านั้น เมื่อมีไฟฟ้าลัดวงจรอันตรายจากไฟไหม้ เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง สำหรับการใช้ฉนวนภายในอาคาร เพราะฉนวนที่กันความร้อนได้ดี อาจมีคุณสมบัติการกันไฟไม่ดี สำหรับบางส่วนของอาคาร เช่น ห้องครัวหรือห้องที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน การกันไฟไหม้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาว่าการเผาไหม้ของฉนวนก่อให้เกิดสารพิษมากน้อยขนาดไหน ฉนวนที่กันไฟได้ดีได้แก่ โฟมพียูผสมสารไม่ลามไฟ fireratard ใยแก้ว fribre glass ใยหิน rock wool ใยแร่ mineral แคลเซียมซิลิเกต calcium silicateและเวอร์มิคูไลท์ vermiculite เป็นต้น

                                                               
 


       
พ่นโฟมกันร้อน กันเสียง เกาะล้าน ชลบุรี


8) ความต้านทานต่อเชื้อราและแมลง (Resistance To Vermin&Fungus)

 P.U.FOAM พี.ยู.โฟม     เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ให้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ สัตว์และแมลงต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปอาศัย หรือกัดกินได้ ความต้านทานต่อแมลงและเชื้อรา และความปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปในการเลือกใช้ฉนวน สภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งมีความชื้นสูงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ ฉนวนเสื่อมสภาพได้ง่าย ฉนวนที่มีความชื้นสูง นอกจากจะมีประสิทธิภาพความเป็นฉนวนต่ำลงแล้วยังเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเชื้อรา  ซึ่งเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารอีกด้วย ฉนวนบางชนิดโดยเฉพาะฉนวนพวกสารอินทรีย์เช่น เส้นใยเซลลูโลส cellulose เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของแมลงบางชนิด ดังนั้นจึงอาจเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายหากมีแมลงรบกวน การแก้ปัญหาดังกล่าวทำได้ โดยการเลือกใช้ฉนวนที่มีความต้านทานต่อแมลงและเชื้อรา เช่น ฉนวนพวกสารอินทรีย์ได้แก่ แคลเชี่ยมซิลิเกต calcium silicate โฟม foam ใยแร่ mimeral ใยคาร์บอน carbon เป็นต้น หรืออาจมีการติดตั้งวัสดุเพื่อป้องกันแมลง ป้องกันความชื้น  เช่น แผ่นกันความชื้นซึ่งทำจากวัสดุประเภทพลาสติก เป็นต้น

 
 


               
ฉนวน พี.ยู.โฟม ป้องกันเสียง

9) การกั้นเสียง(Acoustical Resistance)
      ฉนวนกันความร้อนพ พี.ยู.โฟม p.u.foam ฉนวนชนิดนี้มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด(close
 cell) สามารถลดเสียงดัง สะกัดก้ีนเสียงได้มากกว่า 70 เดซิเบล ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เสียงดังที่เกิดจากภายใน เช่น ห้องเจนเนอเรเตอร์(Generator) ห้องสตูดิโอ(Studio) โรงภาพยนต์(Cinema) ผลับ(Pub) ดีสโก้เทค(Discotheque) ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี การป้องกันเสียง(Acoustical Resistance) สำหรับบางส่วนของอาคารที่ต้องการลดการรบกวนจากเสียงเช่น ห้องนอน ห้องประชุม ห้องสัมนาฯลฯ จำเป็นต้องเลือกใช้ฉนวนที่ช่องว่างอากาศมากเมื่อใชร่วมกับวัสดุที่น้ำหนักมากจะมีส่วนช่วยใการกันเสียงได้ดีขึ้นเช่น พี.ยู.โฟม(p.u.foam)ใยแก้ว(fibre glass) เซลลูโลส(Cellulose) ใยหิน(Rock wool) เป็นต้น

 
 

10)  การปลอดจากกลิ่น(Freedom From Ordour)   
     Foamdee P.U.Foam พี.ยู.โฟม เป็นฉนวนที่
ไม่ซึมน้ำไม่อมน้ำ ไม่อุ้มน้ำ จึงไม่ก่อให้เกิดความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์  การปลอดจากกลิ่นเป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งที่สำคัญต่อการใช้งานฉนวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการใช้งานฉนวนที่ติดตั้งภายในอาคาร ฉนวนที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ หากเกิดการเสื่อมสภาพหรือเกิดการเผาไหม้ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในอาคารได้รับอันตรายการการสูดดมไอระเหย ของสารเคมี ในการเลือกใช้ ฉนวนจึงควรพิจารณาเลือกฉนวนที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่ใช้งาน เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพและเกิดการเผาไหม้xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

 
 

                พียูโฟม p.u.foam ป้องกันการกัดกร่อนไอระเหยของกรด

11)   ความต้านทานการกัดกร่อน ของสารเคมี(Corrosion&Chemecal Resistance)

  P.U.Foam  พี.ยู.โฟม    สามารถทนกรด ทนด่างได้ ไม่ละลายในเบนซิน ทินเนอร์ ดีเซล น้ำมันเครื่อง หรือสารละลายต่างๆ ความต้านทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมีของฉนวนเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้งานการเสื่อมสภาพของฉนวนด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น สารเคมี และสภาพอากาศ ฯลฯ จะทำให้ฉนวนมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นฉนวนที่ดีควรมีความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพ ดังกล่าวได้โดยพิจารณาถึงสภาพลดต่ำลง ในการใช้งานฉนวนว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วเลือกใช้งานฉนวนที่มีความคงทนต่อสภาพนั้น

 
 


  ฉนวน 
พียูโฟม บนเกาะล้านไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม                                                

12) ไม่มีสารพิษเจือปน(Non Toxic/Irrrant)

       ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม p.u.foam ไม่มีส่วนผสมของใยหิน(Asbestos) ใยแก้ว(Fibre Glass) หรือสารระคายเคืองอื่นๆ จึงไม่เกิดอาการแพ้ ผด ผื่น คัน เมื่อสัมผัส ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC11  ไม่มีสารก่อมะเร็ง


13) ประหยัดพลังงาน(Energy Saver)

        ฉนวนป้องกันความร้อน พี.ยู.โฟม POLYURETHANE FOAM หลังติดตั้ง จะประหยัดไฟได้มากกว่า 40% ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการรั่วซึมของหลังคา หรืออาคารร้าว เนื่องจากได้รับความร้อนและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 
 


ฉนวนพียูโฟม หุ้มท่อ ไบโอดีเซลล์

14)   ป้องกันการรั่วซึม(Water Leaking)

       พียู โฟม p.u.foam สามารถอุดรอยรั่วของหลังคาที่แตก หรือผนังคอนกรีตที่แตกร้าวได้ เพราะโครงสร้างเป็นเชลล์ปิด น้ำจะซึมผ่านไม่ได้ และไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค เชื้อราได้

 
 

 
                  ฉนวนกันร้อน p.u.foam

15)  ติดตั้งง่าย(Easy install)

       ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทน เมื่อพ่นจะเซ็ทตัวภายใน 3 วินาที สามารถพ่นติดกับฉนวนทุกอย่างได้เป็นอย่างดี ติดตั้งได้ทั้งใต้หลังคาและบนหลังคา และผนังทุกชนิดเพื่อกันเสียงรบกวน การรั่ว ซึมของน้ำฝน และป้องกันความร้อน ที่ส่งผ่านมาจากหลังคา ผนังได้อย่างครบวงจร

 
 

 
p.u.foam ฉนวนป้องก้นความร้อน 

16)   การลงทุนที่คุ้มค่ากว่า (Worth For Investment)

       ถ้านำเอาคุณสมบัติในด้านการนำความร้อน(Termal Conductivity) มาเปรียบเทียบในเชิงวิศวกรรมที่เท่ากัน จะพบว่าต้นทุนต่อหน่วย จะถูกกว่าฉนวนตัวอื่นๆ ทั้ง  ด้านคุณสมบัติ และอายุการใช้งาน  เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่คุณสมบัติที่ครบถ้วนชนิดเดียวในประเทศ ที่สามารถ ป้องกันความร้อน    ป้องกันความเย็น  ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ป้องกันเสียงดังจากฝนตก ในห้องสตูดิโอ ในโรงภาพยนต์ ในดิสโก้เทค ฯลฯ 

 
 

การใช้งาน ฉนวนกันความร้อน(Thermal Insulation) โพลียูรีเทนโฟม
       เป็นฉนวนกป้องกันความร้อนที่ถูกออกแบบใช้งานได้สารพัดอย่างเป็นฉนวนกันร้อนชนิดเดียวที่สามารถป้องกันความร้อน ความเย็น ป้องกันเสียงดังป้องกันการรั่วซึมจากน้ำฝน นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ P.U.FOAM เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสถาพอากาศ มีความแข็งแรงทนทาน เคมีมาตรฐานสากลได้รับการรับรองจาก ASTM และองค์กรต่างๆมากมาย เหมาะกับงานหลังคาโรงงาน งานผนังห้องเย็น งานหลังคาบ้าน สำนักงานที่อยู่อาศัยงาน พ่นฉนวนได้กับหลังคาเหล็กขึ้นรูป (Metalsheet) หลังคาซีเมนต์ใยหิน หลังคาคอนกรึต หลังซีแพ็คโมเนีย หลังคากระเบื้องดินเผา หลังคาว่าว ไม้อัด ผนังคอนกรีต และวัสดุต่างๆ ที่ต้องการลดอุณหภูมิ เป็นฉนวนที่ช่วย ลดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 40%