P.U.FOAM ACOUSTICAL INSULATION

ฉนวนกันเสียงพียูโฟม

การดูดกลืนเสียงของฉนวนกันเสียง
   โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย โพธ์พิจิตร
ห้องปฏิบัติการเสียง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ เดือนกรกฎาคม 2533

วัถถุประสงค์
   
เพื่อทำการวัดหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง(Sound Absorption Coefficient) ของฉนวนชนิดต่างๆ โดยวิธีห้องกังวาล (Reverberation room Menthod)

             

 

งานพ่นฉนวนกันเสียง

ทฤษฎี
          เมื่อแหล่งกำเหนิดเสียงในห้องหยุดส่งเสียง เสียงจะจางหายได้เร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการดูดซึมเสียง (Sound Absorbtion) ของพื้นผิวต่างๆภายในห้อง ช่วงเวลาที่ระดับความดันเสียง (Sound Pressure Level) ลดลง 60 เดซิเบล (db) เรียกว่าเวลาการกังวาน (Reverberation Time) ห้องที่มีการดูดกลืนเสียงมาก  เสียงจางหาเร็วเวลาการกังวานจะสั้น เสียงในห้องไม่ก้อง เป็นการช่ายลดเสียงรบกวนไปในต้ว 

        
 

ป้องกันความเย็นออก

 โดยทั่วไปพลังงานเสียงที่ถูกดูดกลืนจะขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบบนพื้นผิว ดังนั้นการวัดคุณสมบัติ การดูดซึมเสียงของพื้นผิวควารได้ค่าเฉลี่ยสำหรับมุมตกกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ เช่น ที่เกิดในห้องกังวาน (Reverberation Room) 

สูตรของซาบีน(Sabine's formula)
       เมื่อ  T  คือเวลากังวานเป็นวินาที
              V  คือปริมาตรของห้อง เป็นลูกบาศก์เมตร     
              C  คือความเร็วเสียงในอากาศ เป็นเมตรต่อวินาที (=331+0.6t เมื่อ t    เ
ป็นองศาเชลเซียส)
              A  คือพื้นที่การดูดกลืนเสียงสมมูลย์ (Equivalent Sound Absorbtion Area)  เป็นตารางเมตร

ฉนวนกันเสียงโพลียูรีเทนโฟม

        ถ้าวัดเวลาการกังวาน T3 ของห้องกังวานเปล่ที่ไม่มีตัวอย่างวัสดุทดสอบ จะคำนวณหาพื้นที่การดูดกลืนเสียงสมมูลย์ A1 ของห้องเปล่าได้ หลังจากนั้นทำการวัดเวลาการกังวาน Te ของห้องที่ได้ติดตั้งตัวอย่างวัสดุทดสอบมาคำนวณหาพื้นที่การดูดกลืนเสียงสมมูลย์ A  ของตัวอย่างวัสดุทดสอบถ้า S เป็นพื้นที่ผิวตัวอย่างวัสดุทดสอบ A หารด้วย S  ก็คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง(Sound Absorption Coefficient, a) ของวัสดุทดสอบนั้นๆ

ป้องกันเสียงดัง

เสียง (SOUND)
          เกิดจากการสั่นสะเทือนของต้นกำเหนิดเสียงจากการกระทบต่ออนุภาคของตัวกลางที่อยู่รอบๆ เคลื่อนที่ไปเป็นคลื่น โดยเสียงจะเดินทางได้ดีจากของแข็ง จากของเหลว ก๊าซ แต่ไม่สามารถเดินทางในสูญญากาศได้

ฉนวนป้องกันความร้อนและเสียง

เสียงดัง (NOISE)
           เป็นเสียงที่เราไม่ปราถนา การที่เสียงดังที่เกิดการรบกวนนั้นขึ้นอยู่กับความเข็มของเสียง เช่น เสียงที่มีความถี่สูง จะรบกวนมากกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำเสียงบริสุทธิ์(Pure Tone) จะรบกวนมากกว่าเสียงที่ประกอปด้วยเสียงหลายๆเสียง

ฉนวนกั้นเสียง

ความถี่ (HERTZ) 
           คือจำนวนการสั่นสะเทือนต่อวินาที เรียกหน่วยความถี่เป็น Hertz ความถี่ที่ได้ยินจะอยู่ในช่วง 20-20,000 Hz โดยปกติเราจะกำหนดเสียงที่ความถี่ทุกๆ 1,000 Hz เป็นตัวแบ่งระหว่างเสียงที่มีคว่ามถี่สูงและเสียงที่มีความถี่ต่ำ เสียงควรจะเป็นเสียงเดียว ความถี่เดียว(Pure Tone) แต่ทั่วไปแล้วจะประกอปด้วยเสียงหลายๆเสียง เสียงที่มีความเข็มต่างกัน และเรียกเสียงที่มีความต่ำ(Low frequency) ว่าBass tones ส่วนเสียงที่มีความถี่สูง (High frequency) ว่า Soprano tones

ระดับเสียง (dB) ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน

              WOOD...........................................................................................10 dB
              WHISPERING.............................................................................20 dB
              BEDROOM...................................................................................40 dB
              DINER............................................................................................50 dB
              OFFICE..........................................................................................60 dB
              INSIDE CAR.................................................................................80 dB
              STEREO MUSIC........................................................................90 dB
              INDUSTRIAL NOISE..............................................................100 dB
              PNEUMATIC DRILL................................................................120 dB
              AIR CRAFT................................................................................140 dB

         

พ่นฉนวนหุ้มท่อแอร์ดักส์

         สถานบันเทิง ที่ต้องการใช้เสียง เกิดปัญสำหรับเจ้าของกิจการต่างก็ครวญ หากควบคุมเสียงไม่ได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานที่แบบนี้ต้องการเสียงที่ค่อนข้างเสียงดังในระดับ 110-120  dB โดยทั่วไปวัดระดับเสียงดังสุดได้ 148 dB เพื่อความเร้าใจ จึงจะดึงดูดคนเทียว สะใจนักท่องราตรีมืออาชีพ แต่ถูกกำหนดให้ไม่เกิน 91 dB เท่านั้น

         

   

ท่อแอร์ดักส์          

           บริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ขอเสนอฉนวนป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพที่มาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟมลักษณะโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด เมื่อพ่นติดกับวัสดุชิ้นงานต่างๆ จะยึดติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ จึงพิสูจน์ได้ว่าสามารถป้องกันเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากภายนอกอาคาร ป้องกันเสียงดังจากภายในโรงงานอุตสาหกรรม สถานบันเทิงต่างๆได้เป็นอย่างดี

       

พ่นโฟมแอร์ดักส์

           เสียงที่เราได้ยินตามปกตินั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ ถ้าอากาศสั่นสะเทือนมาก เสียงก็จะดังมาก โดยเราอาจวัดวความสั่นสะเทือนนี้ในหน่วยวัตต์ ต่อตารางเมตรซึ่งเรียกว่า ความเข้ม(Intensity) ของเสียงแต่เนื่องจากประสาทหูของคนเรามีความมหัศจรรย์น่าพิศวง เพราะสามารถได้ยินเสียงอันแผ่วเบาได้ในระดับใบไม้หล่นกระทบพื้น ไปจนถึงเสียงกัมปนาทเช่น เสียงประทัด โดยระดับความเข้มของเสียงที่เบาที่สุดและดังที่สุด (ที่หูทนได้) ต่างกันถึงล้านล้านเท่า เนื่องจากความแตกต่างกันมากถึงขนาดนี้ ทำให้การระบุตัวเลขด้วยความเข้มทำได้ไม่สะดวก จึงมีการกำหนดหน่วยวัดความดังของเสียง Loudness) หรือระดับเสียง (Sound level) เสียใหม่ เรียกว่า เดซิเบล(decibel-ย่อว่า dB) โดยหน่วยเดซิเบลนี้มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ กับความเข้มของเสียงเป็นแบบล็อกการิทึม(logarithm) และนิยามให้ระดับเสียงต่ำสุดที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ ก็คือ 0 เดซิเบล(dB) โดยที่ทุกๆ 10 เดซิเบลที่เพิ่มขึ้น หูของคนเราจะได้ยินดังขึ้นราว 2 เท่า

กำเหนิดเสียง

dB

ระยะเวลาที่หูรับได้

เสียงเงียบๆ ในชนบท 10 90 dB รับได้  8   ชม.

เสียงกระซิบ

20 92 dB รับได้  6  ชม.
ในห้องนอนยามค่ำคืน 30 95 dB รับได้  3  ชม.
เสียงนกร้อง,ในห้องสมุด 40 97 dB รับได้  3 ชม.
ระดับที่คนนอนไม่หลับ 45 100 dB รับได้ 2 ชม.
สนทนา ห่าง 1 เมตร 60-70 102 dB รับได้  1.5  ชม.
เสียงรถใเนเมือง, เสียงกริ่ง โทรศัพท์ 80 105 dB รับได้  1  ชม.
เสียงในดิสโก้เทค 85 110 dB รับได้  30 นาที

เสียงครื่องตัดหญ้า

90 115 dB รับได้  15 นาท่ี
เสียงจากวีดีโอเกมส์ 100
เสียงเลื่อยไฟฟ้า 110
เสียงเครื่องบินกำลังขึ้น ระยะ 50 เมตร 120-130
เสียงพลุ ใกล้ๆ 140


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ต่อสายตรงได้ที่  คุณ พัลลภ กุสาวดี  081-587-9750  ได้ทุกวัน ยินดีให้คำปรึกษา